Obchodní podmínky

při prodeji zboží

prodávajícím:
SA-MAPA spol. s.r.o.
se sídlem Náchodská 304, Trutnov 541 03, Česká republika

IČO:25936662, DIČ:CZ25936662

Provozovny (cukrárny) prodávajícího:

Cukrárna Grand, Náměstí Svobody 38, Janské Lázně 542 25

Kavárna Lada, Lázeňská 159, Lázně Bělohrad 507 81

I.

Úvod

Tyto obchodní podmínky upravují prodej zboží prodávajícím kupujícímu, a to formou osobní, telefonickou nebo internetovou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Definice některých pojmů

kupující – třetí osoba (zákazník), která má zájem koupit si od prodávajícího zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitel a kupující podnikatel (který není spotřebitelem).

kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

kupující podnikatel je osoba, která není spotřebitelem a která nakupuje výrobky či užívá služby pro účely podnikání s těmito výrobky nebo službami.

smlouva – kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej zboží prodávajícím kupujícímu.

zboží – pekařské a cukrářské výrobky, případně další zboží nebo výrobky, které nabízí k prodeji prodávající v rámci své podnikatelské činnosti.

II.

Úzavření smlouvy

Prostřednictvím internetových stránek prodávajícího

Na internetových stránkách prodávajícího eshop.grandlada.cz je uveden seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Dále jsou v nabídce dorty na zakázku, kde je předem zaslána kupujícímu kalkulace dortu, která po zaplacení zálohy 500 Kč nabývá platnosti.

V případě zájmu kupujícího o nabízené zboží v internetovém obchodě klikne kupující na odkaz „přidat do košíku“ v případě hotového produktu, nebo odešle poptávkový formulář tlačítkem „odeslat objednávku“.

Pro dokončení objednávky je kupující povinen vyplnit požadované údaje v objednávkovém formuláři a tento elektronicky odeslat prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.

Kupující má možnost před dokončením objednávky zboží z košíku odstranit nebo měnit jeho množství. V košíku se zobrazí vždy všechno objednávané zboží, cena tohoto zboží (mimo dorty na zakázku), množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny zboží v košíku a případně náklady na dopravu objednaného zboží a dalších souvisejících služeb.

Objednávka je kompletní po vyplnění údajů identifikující kupujícího, termínu vyzvednutí (u dortů a dortů na zakázku) a adresy dodání/vyzvednutí zboží.

Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „objednat“ se považuje za návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

Prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím emailové zprávy odeslané automaticky ze serveru prodávajícího. Prodávající potvrdí objednávku uskutečněnou v pracovních dnech v době od 10 do 17 hod. do 48 hod. od odeslání objednávky kupujícím. Objednávku odeslanou mimo uvedenou dobu prodávající potvrdí do 48 hod. od nejbližšího následujícího pracovního dne. Za potvrzení přijetí objednávky lze považovat automaticky vygenerovaný e-mail se shrnutím objednávky kupujícího s výčtem zboží, ceny zboží, úplnými kontaktními údaji kupujícího a způsobu doručení zboží.

Potvrzením objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva. V případě, že je vyžadována záloha na kupní cenu, je kupní smlouva uzavřena až potvrzením objednávky prodávajícím a zaplacením zálohy kupujícím.

Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

Pro vyloučení všech pochybností prodávající vylučuje pro účely uzavírání smlouvy ustanovení § 1740 odst. 3 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a prodávající tak nepřijímá jakékoliv odchylky, úpravy nebo dodatky k nabídce.

Telefonicky, osobně

V případě telefonické nebo osobní objednávky v provozovně prodávajícího je kupující povinen dodržovat pokyny prodávajícího a sdělit všechny prodávajícím požadované údaje.

Potvrzení objednávky prodávajícím se zpravidla uskutečňuje okamžitě.

Potvrzením objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva.

Ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek pro uzavření smlouvy prostřednictvím internetových stránek prodávajícího se použijí obdobně.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající je povinen dodat zboží podle potvrzené objednávky.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, v případě dovozu včetně ceny za dopravu.

3. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, doplněné o telefonické spojení a e-mailovou adresu. Kupující je odpovědný za uvedení správných a úplných údajů. V případě uvedení nesprávných údajů odpovídá kupující prodávajícímu za vzniklou škodu.

4. Kupující je povinen dodržovat skladovací podmínky stanovené pro zboží.

5. Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při objednávce jsou důvěrné. Prodávající prohlašuje, že tyto osobní údaje nebude sdělovat žádné třetí osobě.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetí zboží.

7. Prodávající má právo odmítnout objednávku a nedodat objednané zboží, pokud kupující nezaplatí zálohu, je-li požadována, či v případě pozdního objednání, či z důvodů naplnění výrobní kapacity prodávajícího, z důvodů neproveditelnosti požadavků udaných kupujícím, z důvodu nejasných nebo neúplných kontaktních údajů, nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího. O této skutečnosti, pokud je to reálně možné, bude kupující prodávajícím informován emailem nebo telefonicky.

8. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy (stornovat již potvrzenou objednávku) při objednání dortů na zakázku a svatebních dortů, a to nejméně 10 dní před termínem dodání zboží. V takovém případě se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu nebo její část.

9. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy ve lhůtě kratší než 10 dní před dodáním zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu stornopoplatek, a to v následující výši:

9.1. odstoupení od smlouvy 9-8 dní před dodáním zboží – poplatek 40% z kupní ceny

9.2. odstoupení od smlouvy 7-6 dní před dodáním zboží – poplatek 50% z kupní ceny

9.3. odstoupení od smlouvy 5-4 dny před dodáním zboží – poplatek 60% z kupní ceny

9.4. odstoupení od smlouvy 3 dny před dodáním zboží – poplatek 80% z kupní ceny

9.5. odstoupení od smlouvy 2 dny před dodáním zboží – poplatek 90% z kupní ceny

9.6. odstoupení od smlouvy 1 den před dodáním zboží – poplatek 100% z kupní ceny

Bližší informace je možné získat na e-mailu: objednavky@grandlada.cz nebo na tel: 728 137 626 (provozní).

10. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy (stornovat již potvrzenou objednávku) při objednání dortů dle nabídky, a to nejméně 3 dny před termínem dodání zboží. V takovém případě se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu nebo její část.

11. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy ve lhůtě kratší než 3 dny před dodáním zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu stornopoplatek, a to v následující výši:

11.1. Odstoupení od smlouvy 2 dny před dodáním zboží – poplatek 50% z kupní ceny

11.2. Odstoupení od smlouvy 1 den před dodáním zboží – poplatek 80% z kupní ceny

IV.

Platební a dodací podmínky

Platební podmínky

1. Zboží je možné kupujícím uhradit následujícími způsoby:

2. v hotovosti při převzetí zboží – hotovost přebírá od kupujícího dopravce, pracovník prodávajícího.

3. v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího.

Dodací podmínky

1. Způsob a místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce.

2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo nedodat zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči prodávajícímu.

3. Kupující je povinen vyplnit termín dodání zboží v souladu s těmito minimálními dodacími lhůtami, které běží od odeslání objednávky kupujícím

3.1. Dorty a sladké pečivo 3. den předem pro objednávky odeslané do 10. hodiny ranní

3.2. Dorty na zakázku a svatební dorty 10 dní předem.

4. Pro objednávky odeslané po 10. hodině ranní se doba dodání prodlužuje o jeden den.

5. Po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím je možná změna termínu dodání, dle výrobních možností prodávajícího. Osobní konzultace k provedení objednávky jsou možné na tel. č. 728 137 626 (provozní Kateřinka)

6. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem s uvedením skladovacích a spotřebních podmínek.

7. Veškeré chlazené zboží je prodávajícím skladováno a dodáváno při doporučených teplotách od +4 °C do +8°C. Veškeré trvanlivé pečivo při pokojové teplotě.

8. Kupující je povinen skladovat zboží na suchém a chladném místě při následujících teplotách:

8.1. Pro všechny chlazené výrobky od + 4°C do + 8°C.

8.2. Pro všechny trvanlivé pečené výrobky od + 4°C do + 28 °C.

9. Kupující je povinen po převzetí zboží zboží neprodleně uskladnit v odpovídajících podmínkách a tyto zajistit po celou dobu skladování.

V.

Reklamace a záruka za jakost

1. Případná práva kupujícího z vadného plnění, (dále také jako „reklamace“), budou vyřízeny v souladu s těmito obchodními podmínkami prodávajícího a právním řádem ČR.

2. Vady zboží lze reklamovat u prodávajícího, a to telefonicky (737 468 963 ) či přímo v provozovně prodávajícího, nejdéle však do 24 hodin od předání zboží.

3. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady okamžitě oznámit prodávajícímu prostřednictvím osoby, která zboží doručila.

4. V případě skrytých vad zboží, zejména vady týkající se chuti či složení výrobku, je kupující povinen vady neprodleně vytknout u prodávajícího, a to v době od 10:00 – 17:00 na telefonu 737 468 963. Kupující je povinen skryté vady vytknout ihned po jejich zjištění.

5. Prodávající nepřizná kupujícímu právo z vadného plnění v případě pozdního vytčení vady.

6. Povinnost kupujícího dodržet podmínky skladování zboží stanovených prodávajícím a těmito obchodními podmínkami při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění není dotčena.

7. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží, a to v délce uvedené na odebraném zboží nebo uvedené v těchto obchodních podmínkách.

8. Kupujícímu poskytuje záruku na:

8.1. Všechny chlazené výrobky 48 hodin od předání zboží.

8.2. Všechny pečené výrobky 5 dnů od předání zboží.

9. Při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění je kupující povinen předložit prodávajícímu spolu se zbožím i originál dokladu o zaplacení zboží a fotografie zboží zachycující vadu zboží. Kupující je dále povinen prodávajícímu popsat, jak se vada projevuje. Dodací list je kupující povinen předložit, obsahuje-li údaje neuvedené na dokladu o zaplacení zboží nebo slouží-li jako záruční doklad.

Způsob vyřízení reklamace

1. V případě nepodstatného porušení smlouvy zboží má kupující právo na odstranění vady nebo slevu z ceny zboží.

2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny zboží nebo od smlouvy neodstoupí, může prodávající dodat, co chybí nebo odstranit vadu opravou nebo dodáním nového zboží.

3. V případě podstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží nebo chybějící části, na opravu zboží, slevu z ceny zboží nebo odstoupení od smlouvy.

4. V případě podstatného porušení smlouvy je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. V případě, že si kupující nezvolí své právo včas, má kupující práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

5. U zboží, u kterého byla kupujícím již jeho část spotřebována nebo znehodnocena, nemůže být vyměněna za nové zboží.

6. V případě neoprávněné reklamace může být prodávajícím požadována po kupujícím náhrada škody za vynaložené náklady nejméně však ve výši 200,- Kč.

Právo kupujícího z vadného plnění zaniká

Prodávající neodpovídá za vady, v případě, že:

1. vznikly nesprávným skladováním zboží u kupujícího.

2. uplynula záruční doba.

3. zboží bylo upraveno, pozměněno nebo poškozeno jednáním nebo opomenutím kupujícího.

4. k vadě zboží došlo v důsledku použití zboží kupujícím v rozporu s obchodními podmínkami, pokyny prodávajícího nebo návodem.

5. k vadě zboží došlo v důsledku zásahu vyšší moci.

6. zboží bylo upraveno podle požadavku kupujícího a k vadě zboží došlo nevhodným složením zboží, pokud bylo toto složení nebo úpravy kupujícím požadováno a kupující na svém požadavku trval přes upozornění prodávajícího.

VI.

Záverečná ustanovení

1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Je-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 476/2013 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li kupující podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákonem č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník.

2. Případné obchodní podmínky kupujícího se na vztahy podle smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím neužijí.

3. Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

4. V případě písemného doručování písemností se doručuje do bydliště/sídla adresáta. Pokud nelze písemnost doručit na adresu bydliště/sídla adresáta a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát nedověděl.

5. Jazykem pro komunikaci mezi poskytovatelem a uživatelem je český jazyk.

6. Tyto obchodní podmínky plně nahrazují všechny předchozí obchodní podmínky poskytovatele.

7. Případná neplatnost některého ujednání těchto obchodních podmínek, které lze od ostatního obsahu oddělit, nemá vliv na platnost jejích ostatních ustanovení.

8. V případě, že je kupující spotřebitelem, prodávající tímto kupujícího informuje, že orgánem příslušným pro mimosoudní řešení sporů mezi kupujícím a prodávajícím z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem uveřejnění.